Warunki ogólne

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy spółki Hurtownia Koralików Online B.V. z siedzibą w Middelburgu.

 

 

Definicje i zakres stosowania


1.1 W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje: 

Użytkownik: Użytkownik niniejszych warunków ogólnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Hurtownia Koralików Online B.V. ze (statutową) siedzibą w Middelburgu pod adresem Klarinetweg 20, 4337 RA Middelburg, numer wpisu do rejestru Izby Handlowej 75824299.


Strona internetowa: strony internetowe Użytkownika pod adresami URL https://www.hurtownia-koralikow-online.pl, https://www.hurtownia-koralikow-online.pl, https://www.hurtownia-koralikow-online.com, https://www.hurtowniakoralikowonline.pl, https://www.hurtowniakoralikowonline.com.

Nabywca: każda osoba (prawna), ewentualnie wpisana do rejestru Izby Handlowej w Holandii lub – w przypadku przedsiębiorstw z siedzibą poza Holandią – instytucji równorzędnej (np. belgijski rejestr handlowy), mająca konto utworzone u Użytkownika lub umowę z Użytkownikiem lub otrzymująca ofertę od Użytkownika;


1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie wobec wszystkich ofert, dostaw i umów o dowolnym charakterze zawieranych między Użytkownikiem a Nabywcą, chyba że na piśmie wyraźnie uzgodniono inaczej.


Niniejsze warunki mają również zastosowanie wobec wszystkich przyszłych ofert, dostaw i umów Użytkownika z Nabywcą, chyba że mają do nich zastosowanie nowe bądź zmienione warunki ogólne Użytkownika.


1.3 Nabywca akceptuje niniejsze warunki ogólne poprzez złożenie lub potwierdzenie zamówienia. Przyjmuje się, że Nabywca zapoznał się z treścią warunków ogólnych. Zażalenia w odniesieniu do niniejszych warunków należy przekazywać na piśmie lub za pośrednictwem potwierdzonej wiadomości e-mail.


1.4 Wyraźnie odrzuca się zastosowanie ewentualnych warunków zakupu lub innych warunków Nabywcy.


1.5 Jeżeli przynajmniej jedno postanowienie niniejszych warunków zostanie w dowolnym momencie uznane za nieważne w całości lub częściowo, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. W takim przypadku Użytkownik i Nabywca skonsultują się ze sobą w celu uzgodnienia nowych postanowień zastępujących nieważne postanowienia, przy czym w miarę możliwości zostaną uwzględnione pierwotne postanowienia.


1.6 W przypadku niejasności co do jednego lub kilku postanowień niniejszych warunków należy zorganizować konsultacje celem objaśnienia istoty ich treści.


1.7 Użytkownik dostarcza towary wyłącznie przedsiębiorstwom wpisanym do rejestru Izby Handlowej lub – w przypadku przedsiębiorstw z siedzibą poza Holandią – instytucji równorzędnej. Składając zamówienie, Nabywca potwierdza, że stanowi takie przedsiębiorstwo.

 

1.8 Użytkownik zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszych warunków ogólnych. Nabywca jest informowany o zmianie.

 


Oferty


2.1 Wszelkie oferty i cenniki mają charakter niezobowiązujący. Oferta wygasa, jeżeli produkt, którego dotyczyła, w międzyczasie stanie się niedostępny.


2.2 Użytkownik wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen swoich produktów, m.in. gdy jest to wymagane przez przepisy (ustawowe).


2.3 Użytkownik nie jest związany ofertą, jeżeli Nabywca z rozsądnego punktu widzenia powinien uznać, że oferta ta lub jej część zawiera wyraźną pomyłkę lub błąd w druku.


2.4 Złożony cennik nie zobowiązuje Użytkownika do wykonania części zlecenia za proporcjonalną część podanej ceny.


2.5 Oferty nie mają zastosowania wobec przyszłych zamówień.


2.6 Informacje, ilustracje, komunikaty ustne, telefoniczne lub mailowe oraz wiadomości dotyczące ofert i najważniejszych cech produktów są przekazywane z najwyższą możliwą dokładnością. Użytkownik nie gwarantuje jednak, że wszystkie oferty i produkty będą całkowicie zgodne z podanymi informacjami. Odstępstwa nie mogą zasadniczo stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

 


Zawarcie umowy


3.1 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 umowa między Użytkownikiem a Nabywcą wchodzi w życie w chwili zaakceptowania oferty przez Nabywcę i spełnienia odnośnych wymogów.


3.2 Jeżeli Nabywca zaakceptuje ofertę drogą elektroniczną, umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia zlecenia wydanego przez Nabywcę drogą mailową na adres e-mail podany przez Nabywcę. Nabywca i Użytkownik uzgadniają, że użycie elektronicznych form komunikacji powoduje zawarcie ważnej umowy po przesłaniu potwierdzenia zamówienia do Nabywcy. Elektroniczne pliki Użytkownika uznawane są w tym przypadku za domniemanie dowodu, o ile zezwala na to ustawa.


3.3 Oferty lub zobowiązania ustne nie są dla Użytkownika wiążące, chyba że zostaną potwierdzone przez niego na piśmie w terminie 8 dni.


3.4 Minimalna kwota zamówienia u Użytkownika wynosi 35 € (bez VAT) dla zamówień na terenie Holandii oraz 50 € (bez VAT) dla zamówień poza Holandią. Jeżeli Nabywca złoży zamówienie za kwotę niższą niż wymieniona, nie zostaje zawarta obowiązująca prawnie umowa, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.


3.5 Każda umowa zostaje zawarta pod zawieszającym warunkiem wystarczającej dostępności odnośnych produktów lub usług.

 


Zmiany


4.1 Wszystkie zmiany pierwotnego zlecenia powinny być przekazywane Użytkownikowi przez Nabywcę w odpowiednim terminie i na piśmie. W przypadku ustnego przekazywania zmian Użytkownikowi przez Nabywcę pełne ryzyko za wykonanie tych zmian spoczywa na Nabywcy.


4.2 Zmiany wydanych już zleceń mogą powodować przekroczenie ewentualnego uzgodnionego terminu dostawy. Użytkownik nie ponosi za to odpowiedzialności.


4.3 Zmiany wydanego już zlecenia mogą skutkować anulowaniem wcześniej przekazanego Nabywcy złożonego cennika. Użytkownik przekazuje wówczas Nabywcy nowy cennik dla nowego zlecenia.


4.4 W przypadku anulowania zlecenia przez Nabywcę Nabywca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Użytkownika (w tym koszty pracy i materiałów), przy czym Użytkownik będzie uprawniony do roszczenia od Nabywcy odszkodowania, zwrotu kosztów, zapłaty odsetek i pokrycia utraconego zysku.

 


Ceny


5.1 Wszystkie nasze ceny (hurtowe) są wyrażone w euro i nie zawierają podatku obrotowego i kosztów dodatkowych, chyba że pisemnie lub w potwierdzonej wiadomości e-mail uzgodniono inaczej.


5.2. Ceny zawarte w ofercie nie zawierają podatku VAT, innych podatków rządowych i ewentualnych kosztów związanych z umową, w tym kosztów dojazdów, pobytu, przesyłki i administracyjnych, chyba że wskazano inaczej.

 


Płatność


6.1 Płatność powinna nastąpić w drodze przedpłaty, za pośrednictwem Mastercard, Maestro, Visa, PayPal, Sofort, Giropay, American Express lub Carte Bleue. Wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu Użytkownika możliwa jest zmiana tego postanowienia i uzgodnienie terminu płatności wynoszącego 14 dni.


6.2 W przypadku braku płatności po ponad 30 dniach od daty wystawienia faktury Nabywca automatycznie zostaje uznany za stronę niewywiązującą się ze zobowiązań. Od tego momentu Nabywca winien jest zapłaty odsetek w wymiarze 1% miesięcznie lub ustawowych odsetek handlowych, jeśli te są wyższe. Odsetki od wymagalnej kwoty są naliczane od momentu uznania Nabywcy za stronę niewywiązującą się ze zobowiązań do momentu spłaty pełnej należności.


6.3 Użytkownik ma prawo zaliczyć płatności dokonane przez Nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie naliczonych odsetek, a na koniec kwoty głównej i bieżących odsetek.


6.4 Użytkownik może, bez uznania niewywiązania z jego strony, odrzucić ofertę płatności, jeżeli Nabywca wyznaczy inną kolejność rozliczania. Użytkownik może odrzucić pełną płatność kwoty głównej, jeżeli nie zostaną przy tym pokryte naliczone i bieżące odsetki oraz koszty windykacji.


6.5 Nabywca nie jest uprawniony do rozliczania należności wobec Użytkownika.


6.6 Jeżeli Nabywca nie wywiązuje się (terminowo) ze zobowiązań, pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione celem zaspokojenia roszczenia na drodze pozasądowej. Koszty pozasądowe zostają obliczone zgodnie ze standardową praktyką windykacji w Holandii, tj. według metody obliczania zgodnej z holenderską Ustawą w sprawie pozasądowych kosztów windykacji oraz przynależnej do niej Decyzji w sprawie pozasądowych kosztów windykacji. Jeżeli Użytkownik poniósł koszty windykacji wyższe niż niezbędne z rozsądnego punktu widzenia, zwrotowi podlegają faktycznie poniesione koszty. Nabywca zostaje obciążony ewentualnymi poniesionymi kosztami sądowymi i kosztami egzekucji. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty odsetek od należnych kosztów windykacji.


6.7 Zażalenia dotyczące wysokości kwoty na fakturze nie powodują zawieszenia obowiązku płatniczego.


6.8 Nabywca ma obowiązek, pod karą wygaśnięcia praw, powiadomienia przedsiębiorcy o nieprawidłowościach w przekazanych danych płatniczych niezwłocznie, a w każdym razie w terminie dwóch tygodni od daty ich otrzymania.

 


Dostawa


7.1 Podczas realizacji zamówień produktów Użytkownik stosować będzie zasady najwyższej staranności.


7.2 Miejscem dostawy jest adres podany Użytkownikowi przez Nabywcę.


7.3 Użytkownik realizuje przyjęte zamówienia z uwzględnieniem przepisów art. 6 i bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy lub jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane częściowo lub w całości, Nabywca jest o tym powiadamiany w terminie jednego miesiąca od złożenia zamówienia. W takim przypadku Nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy.


7.4 W przypadku rozwiązania umowy w myśl poprzedniego ustępu Użytkownik zwraca Nabywcy zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.


7.5 Po przekazaniu przez Użytkownika zamówienia do wysyłki ryzyko uszkodzenia lub zaginięcia produktów spoczywa na Nabywcy.


7.6 Zamówienia zbiorcze obejmujące przynajmniej 50 sztuk nie podlegają zwrotowi.

 


Zastrzeżenie prawa własności


8.1 Wszystkie towary dostarczone przez Użytkownika w ramach umowy pozostają jego własnością do momentu należytego wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem, w tym dotyczących ceny zakupu, ewentualnych dopłat, odsetek, podatków, kosztów i odszkodowań wynikających z niniejszych warunków lub umowy.


8.2 Towary dostarczane przez Użytkownika, które na mocy ust. 1 podlegają zastrzeżeniu prawa własności, nie mogą być odsprzedawane ani wykorzystywane jako środki płatnicze. Nabywca nie jest uprawniony do obejmowania towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności zastawem bądź jakimikolwiek innymi obciążeniami.


8.3 Nabywca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, jakich z rozsądnego punktu widzenia można od niego oczekiwać, w zakresie zabezpieczenia praw własności Użytkownika.


8.4 W przypadku nałożenia przez strony trzecie zastawu na towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności bądź roszczenia wobec nich praw Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Użytkownika.


8.5 Nabywca zobowiązuje się do ubezpieczenia towarów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności i utrzymania ubezpieczenia przed pożarem, wybuchem, zalaniem i kradzieżą oraz do okazywania polisy takiego ubezpieczenia na pierwsze wezwanie Użytkownika. Użytkownik ma prawo do ewentualnej wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia. W razie konieczności Nabywca z wyprzedzeniem zobowiązuje się względem Użytkownika do współpracy, która okaże się w takim przypadku konieczna lub pożądana. 

 

8.6 W przypadku zamiaru Użytkownika do wykonania praw własności, o których mowa w tym artykule Nabywca z góry udziela bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody Użytkownikowi i wyznaczonym przez niego stronom trzecim na wejście do wszystkich miejsc, w których znajdują się towary Użytkownika, i odebrania ich.

 


Reklamacja i odstąpienie od umowy


9.1 W chwili dostawy Nabywca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia produktów pod kątem zgodności z umową. Różnice rozmiaru, koloru i ilości w granicach 5% w stosunku do produktów przedstawionych na stronie internetowej nie podlegają reklamacji i uznawane są za dostawę zgodną z normą wyznaczoną w zawartej umowie.


9.2 Jeżeli Nabywca jest zdania, że produkty nie spełniają warunków umowy, powinien zgłosić to Użytkownikowi w terminie ośmiu dni roboczych od daty dostawy produktów. Po tym terminie prawo do rozwiązania lub odstąpienia od umowy wygasa.


9.3 W żadnym wypadku Nabywca nie ma prawa do roszczeń wobec Użytkownika po całkowitym lub częściowym przetworzeniu dostarczonych towarów bądź dostarczeniu ich stronom trzecim.


9.4 Przesyłki zwrotne nie są przyjmowane, chyba że Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie. W przypadku braku zgody towary zostają zwrócone lub przechowane na rachunek i ryzyko Nabywcy.


9.5 Reklamacja nie daje Nabywcy prawa do odmowy lub całkowitego bądź częściowego odroczenia płatności.


9.6 Jeżeli rodzaj materiałów daje ku temu podstawy, Użytkownik, również bez powiadamiania o tym fakcie Nabywcy, nie bierze odpowiedzialności za trwałość, przyczepność, odwzorowanie światła i kolorów, odporność na zużycie i wymiary produktów.


9.7 Nabywca ponosi koszty dostawy przesyłki zwrotnej. Ponadto przesyłki zwrotne powinny być odpowiednio zapakowane i opatrzone kopią faktury z wyszczególnieniem zwracanych artykułów.


9.8 W przypadku przesyłek zwrotnych zatwierdzonych przez Użytkownika do rachunku Nabywcy przypisuje się kredyt, który Nabywca będzie mógł wykorzystać przy kolejnej dostawie. Użytkownik nie zwraca zatem środków pieniężnych.


9.9 Użytkownik udziela normalnej gwarancji fabrycznej (na maksymalny okres 3 miesięcy). Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia oraz przypadków: umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, nieprofesjonalnego użycia, szkód wodnych, przemrożenia i zanieczyszczenia.

 


Odpowiedzialność i zwolnienie z roszczeń


10.1 Użytkownik nie jest zobowiązany do rekompensaty wobec Nabywcy lub stron trzecich za szkodę będącą skutkiem wady dostarczonego produktu i nieprawidłowej dostawy, chyba że mowa jest o umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie Użytkownika. Użytkownik nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkodę następczą lub szkodę firmy, szkodę pośrednią bądź utratę zysku lub obrotów. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Użytkownik będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, jego kwota nie może być wyższa niż kwota na fakturze za dostarczony produkt lub usługę, która spowodowała szkodę, przy maksymalnej kwocie wynoszącej 2 500 €.

 

10.2 Nasze artykuły nie są przeznaczone do użytku przez dzieci lub na potrzeby dzieci, chyba że wyraźnie określono inaczej. Nabywca nie jest zatem uprawniony do użytkowania produktów jako produktów przeznaczonych dla dzieci bądź do ich sprzedaży dzieciom lub stronom trzecim, które wykorzystają je jako produkty przeznaczone do sprzedaży dzieciom. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez niedozwolone lub niewłaściwe korzystanie, o którym mowa w niniejszym ustępie.

 

10.3 Nabywca zwalnia Użytkownika z ewentualnej odpowiedzialności względem stron trzecich (w tym z wszelkich powiązanych kosztów), które poniosły szkodę w związku z wykonaniem umowy i której przyczyna nie leży po stronie Nabywcy.

 

10.4 Jeżeli Użytkownik zostanie z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności, Nabywca zobowiązany jest do wsparcia Użytkownika na drodze pozasądowej i sądowej oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich działań, jakich z rozsądnego punktu widzenia może oczekiwać od niego Użytkownik. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Nabywcę Użytkownik jest uprawniony do samodzielnego podjęcia tych działań bez konieczności wezwania do usunięcia uchybienia. Wszelkimi kosztami i odpowiedzialnością za szkody powstałe po stronie Użytkownika i stron trzecich zostaje obciążony Nabywca. Gdy Nabywca dowie się o jakiejkolwiek szkodzie, która została lub mogła zostać spowodowana przez produkt dostarczony przez Użytkownika bądź wadę takiego produktu, niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika.

 


Siła wyższa


11.1 W przypadku działania siły wyższej Użytkownik jest uprawniony, bez ingerencji sądu, do przedłużenia wszystkich lub niektórych terminów dostawy o okres działania siły wyższej bądź do rozwiązania umowy w całości lub częściowo bez konieczności zadośćuczynienia.


11.2 Za siłę wyższą uznaje się między innymi: wszystkie (przewidziane i nieprzewidziane) przyczyny zewnętrzne, na które Użytkownik nie ma wpływu, ale w wyniku których nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, takie jak strajk, wyłączenie, pożar, ograniczenia ruchu drogowego, brak surowców, materiałów lub siły roboczej, mobilizacja, wojna, blokady importowe lub eksportowe, działania rządowe, niedostarczenie lub spóźniona dostawa ze strony dostawców lub innych zaangażowanych stron trzecich oraz brak zezwoleń administracyjnych. Ponadto za siłę wyższą uznaje się awarie sieci (telekomunikacyjnej), łącza lub używanych systemów komunikacyjnych, niedostępność strony internetowej w jakimkolwiek momencie bądź inne okoliczności ograniczające, na które Użytkownik nie ma wpływu.

 


Własność intelektualna


12.1 Nabywca wyraźnie uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej do przedstawianych informacji, ilustracji, komunikatów i innych wiadomości dotyczących produktów bądź strony internetowej spoczywają na Użytkowniku, jego dostawcach lub innych uprawnionych podmiotach.


12.2 Pod pojęciem praw własności intelektualnej rozumie się prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do marki, prawa do rysunków i modeli oraz inne prawa (własności intelektualnej), w tym wiedzę, metody i koncepcje techniczne lub handlowe, ewentualnie posiadające zdolność patentową.


12.3 Nabywcy zabrania się korzystania, w tym dokonywania zmian, z praw własności intelektualnej opisanych w tym artykule, np. poprzez powielanie, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, jego dostawców lub innych uprawnionych podmiotów.

 


Spory


13.1 Do wszystkich umów zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie, również jeżeli zobowiązanie jest całkowicie lub częściowo realizowane za granicą.


13.2 Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje wyraźnie wyłączone.


13.3 Wszelkie spory wynikające z jakichkolwiek ofert lub umów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Middelburgu (Holandia).

 

Żadne prawa nie mogą wynikać z błędów spowodowanych tłumaczeniem holenderskich warunków umowy. Jeżeli istnieją różnice między tekstem polskim, a oryginalną wersją holenderską, wersja holenderska zawsze ma pierwszeństwo.